kalendarzyk  |  opinie  |  kontakt

Prawa dziecka

Dzieci mają prawo do realizacji swoich praw zgodnie z konwencją Praw Dziecka
Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka a w szczególności do:
- właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
- szacunku dla wszystkich jego potrzeb , życzliwego podmiotowego traktowania
- ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej
- poszanowania jego godności osobistej
- poszanowania własności
- opieki i ochrony
- partnerskiej rozmowy na każdy temat
- akceptacji jego osoby

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów
przestrzegać wszelkich umów zawartych z nauczycielką a w szczególności: - nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki
- zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia, itp. Związane ze zdrowiem dzieci, sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne
- szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu
- dbać o estetykę i czystość pomieszczeń w których przebywa
- przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych.

projekt graficzny: 
Agencja reklamowa E-HO