kalendarzyk  |  opinie  |  kontakt

1. Rodzice ( prawni opiekunowie)  , przyprowadzają i odbierają dzieci z  Przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do Przedszkola i z Przedszkola do domu.

2. Od momentu przekazania przez rodzica(prawnego opiekuna) w sali przedszkolnej dziecka  pracownikowi Przedszkola , za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają wykwalifikowani pracownicy Przedszkola - do czasu odbioru przez rodzica( opiekuna prawnego).

3. Dopuszcza się mozliwość odebrania dziecka przez osobę dorosłą , zdolną do podejmowania czynności prawnych , upoważnioną na pismie przez rodziców. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały rok szkolny , może ono też być w każdej chwili zmienione lub odwołane.

4. Przedszkole moze odmówić wydania dziecka w przypadku , gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał że nie jest ona w stanie zapewnić bezpieczeństwa dziecku.

5. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka , winien niezwłocznie zostać poinformowany Dyrektor Przedszkola. W takim wypadku Przedszkole również  zobowiązane jest  do podjęcia wszelkich czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi dziecka).

6. W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy Przedszkola , Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców(prawnych opiekunów) o zaistniałym fakcie.

7. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca , dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców ( prawnych opiekunów) , nauczyciel oczekuje z dzieckiem w Przedszkolu 1 godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy Komisariat Policji  o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami )dziecka.

8. W Przedszkolu  żaden z nauczycieli ani pracowników administracji nie jest upoważniony do podawania dzieciom  leków ani wykonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich.

9. W sytuacjach pogorszenia się stanu zdrowia dziecka , nauczyciel lub Dyrektor informuje rodziców(prawnych opiekunów) o jego stanie , a rodzice(prawni opiekunowie) są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola.

10.  W sytuacjach nagłych ,wzywane jest pogotowie ratunkowe , z równoczesnym powiadomieniem rodziców(opiekunów prawnych).

11. Do Przedszkola przyprowadzane są tylko zdrowe  dzieci.

12. Po chorobie , rodzic zobowiązany jest dostarczyć wychowawcy zaświadczenie od lekarza  potwierdzające dobry  stan zdrowia dziecka.

13. Na dwór wychodzą wszystkie dzieci. Nie ma mozliwości na życznie rodzica, pozostawienia  dziecka w Przedszkolu.

Zadania nauczyciela:

a). nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece wychowanków

b). współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami)  w sprawach wychowania i nauczania

c). nauczyciel planuje  i prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczną w oparciu o zestaw  programów wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość

d). tworzy warunki wspomoagające rozwój dzieci , ich zdolności , zainteresowania

e). prowadzi obowiązkowe obserwacje pedagogiczne, mające na celu poznanie dzieci i stymulowanie ich rozwoju

f). nauczyciel ma obowiązek przeprowadzić diagnozę dojrzałości szkolnej dla dzieci 5, 6 letnich. Wyniki diagnoz przedstawia rodzicom

g). nauczyciel ma prawo wyboru Programu Wychowania Przedszkolnego  , programu nauczania oraz podręcznika, spośród zestawu programów i podręczników dopuszczonych do użytku przez MEN

Prawa i obowiązki rodziców(opieunów prawnych)

Rodzice mają w szczególności prawo do:

- rzetelnej informacji o dziecku , jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie

- pomocy ze strony Przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychwawczych

- pomocy w kontaktach ze specjalistami

- na rodzicach dzieci uczęszczających do Przedszkola , spoczywa obowiązek udzielania pełnej informacji o stanie zdrowia dziecka , mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i funkcjonowanie w grupie

- zapewnienia dzieciom 6 - letnim regularnego uczęszczania na zajęcia,  regularnego kontaktowania się z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

- przestrzegania statutu Przedszkola

- terminowego uiszczania opłat za Przedszkole

- niezwłocznego informowania o chorobach , w tym chorobach zakaźnych i zatruciach pokarmowych u dziecka

- rodzice dzieci alergicznych są zobowiązani przynieść do Przedszkola  i przekazać wychowawcy zaświadczenie od lekarza o rodzaju alergii jaka występuje u dziecka

- rodzice są zobowiązani dostarczać wychowawcy aktualne wyniki badań w kierunku pasożytów raz na kwartał począwszy od września

projekt graficzny: 
Agencja reklamowa E-HO